کیت الکتروفورز پروتئین β1-β2 سرم، ادرار و CSF تغلیظ شده

Ref: SRE618K
Ref: SRE618K
Ref: SRE602K
Ref: SRE602K
Ref: SRE603K
Ref: SRE603K
Ref: SRE637K
Ref: SRE637K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE618K کیت الکتروفورز پروتئین β۱-β۲ سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده ۶ ۶۰
SRE602K ۱۳ ۱۳۰
SRE603K ۲۶ ۲۶۰
SRE637K ۳۹ ۳۹۰

کیت‌های جدید با فرمول بهبود یافته برای الکتروفورز پروتئین سرم (β۱-β۲ Electrophoresis – SPE) و ادرار/CSF تغلیظ شده، به منظور تفکیک پروتئین‌ها در سرم و ادرار تغلیظ شده‌ی انسانی توسط الکتروفورز روی صفحات ژل آگاروز تعبیه شده‌اند. پروتئین‌های سرم انسان به شش ناحیه‌ یا باند مجزا تفکیک می‌شوند که هر کدام شامل یک یا چند پروتئین متفاوت هستند. الگوها به صورت بصری برای یافتن اختلالات و دگرگونی‌های موجود در نواحی یا باندهای تفکیک شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. چگالی سنجی (Densitometry) الگوها به ما اجازه می‌دهد تا به صورت نسبی نواحی پروتئین‌ را کمیت سنجی کنیم. این کیت‌ها برای استفاده در دستگاه‌های کاملاً اتوماتیک Interlab G26 و Interlab Pretty طراحی شده‌اند.

graphic-spe6

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند.

آماده سازی نمونه:

نمونه‌های سرم مستقیم.

ادرار یا CSF تغلیظ شده تا غلظت نهایی پروتئین ≥ ۲۰ g/L

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم: سه روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد.

ادرار/CSF: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد