انواع کلاه، الکترود و ژل

انواع کلاه، الکترود و ژل

قابلیت ۱. قابلیت ۲. قابلیت ۳

تعریف کوتاه و یک جمله‌ای از لوازم جانبی.


کلاه سیگنال حیاتی g.EEGcap

کلاه ثبت سیگنال حیاتی g.EEGcap

دارای ۶۵ موقعیت نصب الکترود • در سایزهای S  – M  – L • استاندارد ۲۰-۱۰

کلاه سیگنال حیاتی g.GAMMAcap

کلاه ثبت سیگنال حیاتی g.GAMMAcap

دارای ۷۴ موقعیت نصب الکترود • در سایزهای S  – M  – L • استاندارد ۲۰-۱۰

الکترود g.EEGelectrode
الکترود g.EEGelectrode
الکترود Ear-clip electrode
الکترود Ear-clip electrode
الکترود g.GAMMAearclip
الکترود g.GAMMAearclip
الکترودهای LADYBIRD AND EARCLIP
الکترودهای LADYBIRD AND EARCLIP

سیستم الکترود فعال g.SCARABEO

سیستم الکترود فعال g.SCARABEO

قابلیت ۱ • قابلیت ۲ • قابلیت ۳

SCARABEO
SCARABEO
BUT TERFLY AND EARCLIP
BUT TERFLY AND EARCLIP
CLIPS
CLIPS
GAMMABOX AND CABLE S
GAMMABOX AND CABLE S

سیستم الکترود فعال g.SAHARAsys

سیستم الکترود فعال g.SAHARAsys

قابلیت ۱ • قابلیت ۲ • قابلیت ۳

SAHARASYS ELECTRODES AND CLIPS

SAHARASYS ELECTRODES AND CLIPS

قابلیت ۱ • قابلیت ۲ • قابلیت ۳