سنسورهای پارامترهای زیستی و حیاتی

انواع سنسورهای ساخت شرکت gtec اتریش


سنسور g.CNAP

سنسور g.CNAP

سنسور ثبت و نمایش پیوسته فشار خون غیر تهاجمی

سنسور g.SNORINGsensor

سنسور g.SNORINGsensor

سنسور خر و پف پیزو الکتریک

سنسور g.SpO2sensor

سنسور g.SpO2sensor

سنسور اشباع اکسیژن

سنسور g.GSRsensor

سنسور g.GSRsensor

سنسور پاسخ گالوانیک پوست