مقادیر مرجع و سیستم نامگذاری آنالیز اسپرم(سمن) منطبق بر WHO2010

آنالیز اسپرم

 

ترجمه و تالیف : بخش علمی شرکت هوشمند فن آور تهران

www.hooshmandfanavar.com

تلفن: 88590335-88590337

 

اندازه گیری ها و آنالیزهای متفاوت  انجام شده در نمونه های سمن (منی) باید با مقادیر مرجع(reference Values) مقایسه شود تا تصمیم گیری در مورد  نمونه بیمار و مدیریت درمان آن با توجه به سطوح آستانه جهت آزمایشات بیشتر بالینی و تشخیصی امکان پذیر شود .

مقادیر مرجع داده شده در WHO2010  از نتایج چندین مطالعه جامع وآینده نگر در زمینه کیفیت سمن (semen quality) و باروری ( Fertility) تولید شده است .

این مقادیر رفرنس  با انتخاب مستقیم و  گذشته نگرانه مردان بارور به دست آمده اند . در این تحقیقات مردان بارور بعنوان مردانی که توانسته اند طی 12 ماه بعد از قطع مصرف داروهای ضدبارداری توسط شریک جنسی، ایجاد بارداری نمایند در نظر گرفته شده اند.( Cooper et al., 2010 )

 • تنها نمونه های کامل سمن (تنها یک نمونه از هر مرد (اولین نمونه در مواردی که چندین نمونه داده شده است))که

پس از 2 تا 7 روز عدم مقاربت ( نزدیکی)  گرفته شده  در این تحلیل گنجانده شده است.

 • حجم نمونه (Semen volume) با استفاده از روشهای توصیه شده توسط WHO در زمان مناسب در هنگام جداسازی یا انتقال به لوله های اندازه گیری محاسبه گردیده است
 • شمارش کلی اسپرم (Total sperm Number) با استفاده از هموسایتومتر بعد از فیکس کردن و رقیق سازی نمونه سمن انجام پذیرفته است.
 • مجموع تحرک پذیری سمن (Total Motility) پیشرونده و غیر پیشرونده (PR+NP) ، تحرک اسپرم های پیشرونده به سمت جلو (PR)، غیر پیشرونده (NP) و اسپرمهای بی تحرک((immotile sperm (IM) در دمای 37 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده اند.
 • داده های نمونه های نرمال مرفولوژی اسپرم از آزمایشگاههایی که مقادیر آنالیز انها از حد ماکزیمم مورد نظر با توجه به روش Tygerberg بیشتر نشده باشد (حدودا 35 درصد فرمهای نرمال) اخذ گردیده است.
 • شاخص حیات (Vitality) با استفاده از نفوذ ناپذیری غشا سر اسپرم (Sperm head) در مقابل رنگهای حیاتی (eosin) اندازه گیری گردیده است.
 • روش معمولی آماری ، استفاده از صدک های دوونیمم (5th centile)از یک محدوده مرجع دو طرفه  بعنوان آستانه ای که مقادیر کمتر ازآن بدست امده از جامعه متفاوت آماری محسوب میشود میباشد . ولی برای پارامترهای مایع سمن استفاده از محدوده مرجع یک طرفه مناسبتر به نظر میرسد چراکه مقادیر بیشتر از نرمال تاثیر مخربی روی باروری نداشته اند.

 • حدود پایینی مرجع پنجمین صدک استخراج شده در جدول 1 و توزیع کامل فراوانی در جدول A1.2 نمایش داده شده است.

 

تبصره 1 : توزیع مرجع داده شده در جدول A1.2 با استفاده از خصوصیات مایع سمن  پدران اخیری که شریک جنسی آنان در فاصله 12 ماه از قطع مصرف داروهاویا روشهای ضد بارداری ، باردار شده اند بدست آمده اند.

 

 

 

 

 

تبصره2 : پدران بعنوان یک گروه منتخب درنظر گرفته شده اند و ممکن است از جمعیت کلی مردان سالم متفاوت باشند

 

تبصره3 : خصوصیات مایع سمن بشدت متغیراست ،  این اختلاف در میان جامعه کلی مردان و یا حتی در مورد نمونه های متفاوت یک مرد هم دیده میشود لذا این مشخصات بعنوان عامل بسیار تعیین کننده در باروری زوجین مطرح نیستند ، بنابراین رنجهای محاسبه شده صرفا بعنوان راهنمایی جهت تشخیص وضعیت باروری مردان توصیه میگردند.

 

تبصره4 : پارامترهای نمونه سمنی که در محدوده 95 درصد محدوده مرجع قرار میگیرند لزوما بارور نخواهند بود

 

تبصره5 : مردانی که مشخصات نمونه سمن آنها پایین تر از حدود نرمال می باشند لزوما نابارور نیستند ، مشخصات مایع سمن آنها خارج  از محدوده نرمال جامعه پدران اخیربوده در حالیکه نمونه هایی از مردان بارور در محدوده 5 درصدی نیز وجود داشته اند.

 

تبصره 6 : مشخصات نمونه سمن یک مرد میبایست در کنار سایر اطلاعات کلینیکی وی تحلیل شود

 

تبصره 7 : اختلاف های متعددی بین کیفیت نمونه سمن ها در محدوده های جغرافیایی مختلف به چشم میخورد ، همینطور این اختلاف گاها بین آزمایشگاهها  نیز دیده میشود .آزمایشگاهها میتوتنند رنج های مرجع خودرا با استفاده از روشهای ذکر شده در دستورالعمل آناایز اسپرم (سمن) محاسبه نمایند
تبصره 8 : زمان باردار شدن به وضعیت باروری شریک زن  نیز مربوط میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول A1.1  حدود پایین مرجع

( پنجمین صدک و فاصله اطمینان 95درصد(5th centiles and their 95% confidence intervals))

 

محدوده مرجع پایین پارامتر
1.5 (1.4–1.7) Semen Volume(حجم مایع سمن)(ml)
39 (33–46) Total sperm number (تعداد کل اسپرم)( 10⁶ /ejaculate)
15 (12–16) Sperm concentration (دانسیته(شمارش) اسپرم)(Mil/ml)
40 (38–42) Total motility (PR + NP)(درصداسپرمهای متحرک)( %)
32 (31–34) Progressive motility (PR)(درصد اسپرمهای جلورونده)(%)
58 (55–63) Vitality (درصد اسپرمهای زنده)( %)
4 (3.0–4.0) Sperm morphology (درصد مورفولوژی نرمال)( %)
Other consensus threshold values( سایر مقادیر آستانه مورد توافق )
≥7.2 pH
˂ 1.0 Peroxidase-positive leukocytes (10⁶ per ml)
˂50 MAR test (motile spermatozoa with bound particles, %)
˂ 50 Immunobead test (motile spermatozoa with bound beads, %)
≥2.4 Seminal zinc (µmol/ejaculate)
≥13 Seminal fructose (µmol/ejaculate)
≥20 Seminal neutral glucosidase (mU/ejaculate)

جدول A1.2  توزیع مقادیر پارامترهای مایع سمن مردانی که موفق به باردار کردن شریک جنسی در طی 12 ماه بعداز قطع استفاده از مواد وروشهای جلوگیری از بارداری شده اند.

 

صدک ( Centile) N پارامتر(واحد)
97.5 95 90 75 50 25 10 5 2.5
7.6 6.8 6.0 4.8 3.7 2.7 2.0 1.5 1.2 1941 Semen volume (ml)
928 802 647 422 255 142 69 39 23 1859

Total sperm number

(10⁶ per ejaculate)

259 213 169 116 73 41 22 15 9 1859

Sperm concentration

(10⁶ per ml)

81 78 75 69 61 53 45 40 34 1781 Total motility (PR + NP, %)
75 72 69 62 55 47 39 32 28 1780 Progressive motility (PR,%)
22 18 15 9 5 3 2 1 1 1778

Non-progressive motility

(NP, %)

65 59 54 46 39 31 25 22 19 1863 Immotile spermatozoa (IM, %)
92 91 88 84 79 72 64 58 53 428 Vitality (%)
48 44 36 24.5 15 9 5.5 4 3 1851 Normal forms (%)

 

 

 

 

مراجع ( References )

 • Cooper TG et al. (2010). World Health Organization reference values for human semen

characteristics. Human Reproduction Update, 16:231-245.

 

 • Grimes DA, Lopez LM (2007). “Oligozoospermia”, “azoospermia”, and other semen-analysis

terminology: the need for better science. Fertility and Sterility, 88:1491-1494.

 

 • Eliasson R et al. (1970). Empfehlungen zur Nomenklatur in der Andrologie. Andrologia,

2:1257.

 

سیستم نامگذاری (Nomenclature)

این دستورالعمل به سیستم نامگذاری علمی تعریف شده ای پایبند بوده است که برای تشریح اختلاف مقادیر  از دامنه مرجع نمونه سمن طراحی شده است و از کلمه به جای عدد استفاده میکند (لطفا جدول A1.3را ببینید)

 

 

 

جدول A1.3  سیستم نامگذاری مربوط به کیفیت سمن

 

no semen (no or retrograde ejaculation)

aspermia

 

percentage of progressively motile (PR) spermatozoa below the lower reference limit asthenozoospermia
percentages of both progressively motile (PR) and morphologically normal spermatozoa below the lower reference limits azoospermia no spermatozoa in the ejaculate (given as the limit of quantification for the assessment method employed) asthenoteratozoospermia
spermatozoa absent from fresh preparations but observed in a centrifuged pellet cryptozoospermia
presence of erythrocytes in the ejaculate haemospermia(haematospermia)
presence of leukocytes in the ejaculate above the threshold value

leukospermia (leukocytospermia,

pyospermia)

low percentage of live, and high percentage of immotile, spermatozoa in the ejaculate necrozoospermia
total number (or concentration, depending on outcome reported)* of spermatozoa, and percentages of progressively motile (PR) and morphologically normal spermatozoa, equal to or above the lower reference limits normozoospermia
total number (or concentration, depending on outcome reported)* of spermatozoa, and percentage of progressively motile (PR) spermatozoa, below the lower reference limits oligoasthenozoospermia
total number (or concentration, depending on outcome reported)* of spermatozoa, and percentages of both progressively motile (PR) and morphologically normal spermatozoa, below the lower reference limits oligoasthenoteratozoospermia
total number (or concentration, depending on outcome reported)* of spermatozoa, and percentage of morphologically normal spermatozoa ,below the lower reference limits oligoteratozoospermia
total number (or concentration, depending on outcome reported)* of spermatozoa below the lower reference limit oligozoospermia
percentage of morphologically normal spermatozoa below the lower reference limit teratozoospermia

 

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع بده وقتی