تست فروکتوز اسپرم Sperm Fructose test

تست آنالیز اسپرم

میزان فروکتوز(Fructose) در مایع منی (Semen) بیانگر قابلیت ترشحی کیسه های سمینال میباشد که تحت کنترل تستسترون (testosterone control) است و بعنوان منبع اصلی انرژی اسپرمها اهمیت دارد .

هدف از تست فروکتوز اندازه گیری میزان فروکتوز در مایع منی و یا مایع پلاسما سمینال است.انواع روشهای اندازه گیری فروکتوز شامل روش کالریمتری (resorcinol method) ، تستAnthrone  و روش آنریماتیک میباشد.

تست فروکتوز ( Semen Fructose test) میتواند کمک قابل توجهی در جهت ارزیابی ، تشخیص و کمک به ناباروری در مردان باشد، لذا بعنوان یک تست اصلی در آزمایشگاه های آندرولوژی توصیه شده است.

در حقیقت میزان پایین فروکتوز در سمن میتواند  ناشی از گرفتگی مسیر انزال (ejaculatory duct obstruction) ، عدم رشد مناسب لوله های خارج کننده اسپرم  از بیضه (bilateral congenital absence of the vas deferens) ، برگشت جزیی انزال (partial retrograde ejaculation)و یا کمبود آندروژن (androgen deficiency) باشد.

مطابق نسخه 5(سال 2010)  دستورالعمل آنالیز مایع سمن WHO میزان نرمال فروکتوز مایع سمن (منی) در هر انزال نباید از 13میکرو مول کمتر باشد(Cooper et al., 1991and unpublished data from TG Cooper )

فروکتز سمینال بعنوان  پایه تامین کننده  گلیکولیزه  فوری در متابولیسم سمن مطرح  است. میزان غلظت فرکتوز در مایع سمن انسانی بسیار وابسته به سن میباشد.

مقدار متوسط فروکتوز 2800 میکرگرم در میلی لیتر برای سنین 20 تا 30 سال، 2400  میکرگرم در میلی لیتر برای سنین 31 تا 40 سال، 2200 میکرگرم در میلی لیتر برای سنین 41 تا 50 سال ،1900 میکرگرم در میلی لیتر برای سنین 51 تا 60 سال و 1500 میکرگرم در میلی لیتر برای سنین 61 تا 70 سال میباشد .

از طرف دیگر این میزان با میزان امتناع از انزال ( Sexual continence) کاهش میابد.نرخ متابولسیم فروکتوز (فروکتولیزیزFructolysis) مستقیما با غلظت اسپرم ها رابطه دارد ، به این معنی که میزان بیشتر اسپرم ها مصرف فروکتوز بیشتری دارد .همچنین ارتباط معنا داری بین میزان حرکت اسپرم ها ( Sperm motility) و متابولیسم فروکتوز وجود ندارد.

غلظت فروکتوز در مایع منی (seminal) بیانگر اولیه ای از سایز ، قابلیت ذخیره و ظرفیت ترشح ( secretory capacity) کیسه های سمینال  است و از آنجا که این واقعیت وابسته به تستسترون( testosterone-dependent) هست ، میزان فروکتوز سمینال بعنوان یک شاخص در دسترس برای برآورد میزان فعالیت مردانه (Human Androgenic activity) مطرح است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع بده وقتی