مقالات تحقیقاتی منتشر شده بر اساس نتایج سیستم آنالیز اسپرم HFTCASA

تعدادی از مقالات تحقیقاتی منتشر شده توسط محققین مراکز استفاده کننده از سیستم آنالیز اسپرم HFTCASA در ژورنالهای معتبر  داخلی و بین المللی:

Research Papers published in international journals based on HFTCASA sperm analysis system:

1-  M Roostaei , et al -“Effect of Different Levels of Silymarin and Caproic Acid on Storage of Ram Semen in Liquid Form “ ,Reprod Domest Anim. 2016 Aug;51(4):569-74. https://doi.org/10.1111/rda.12721

2- M.A. Sheikholeslami Kandelousi, et al –“The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm “ Open Veterinary Journal, (2013), Vol. 3(1): 47-52 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26623311

3- Abbas Abavisani, et al -“Quality of Bovine Chilled or Frozen-Thawed Semen after Addition of Omega-3 Fatty Acids Supplementation to Extender “ Royan Institute , International Journal of Fertility and Sterility Vol 7, No 3, Oct-Dec 2013, Pages: 161-168- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520481

4- Kamran Dorostkar , et al -“Effects of in vitro selenium addition to the semen extender on the spermatozoa characteristics before and after freezing in water buffaloes (Bubalus bubalis)” Veterinary Research Forum. 2012; 3 (4) 263 – 268 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25653769

5- Mehdi Tabassomi, et al -“Effects of in vitro copper sulphate supplementation on the ejaculated sperm characteristics in water buffaloes (Bubalus bubalis)” Veterinary Research Forum. 2013; 4 (1) 31 – 36 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593683

6- Amir Khaki, et al -“The in vitro effect of leptin on semen quality of water buffalo (Bubalus bubalis) bulls” Veterinary Research Forum. 2013; 4 (1) 7 – 12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593679

7- Babaei, H. & Sivandi, S. “Caprine cauda epididymal sperm motility pattern in the capacitation medium supplemented with leptin” , S. Comp Clin Pathol (2013) 22: 655. https://doi.org/10.1007/s00580-012-1461-2

8- Babaei, H. & Sivandi, S. ; “The effects of in vitro supplementation of capacitation medium with ascorbic acid on kinetic parameters of caprine epididymal sperm” Comp Clin Pathol (2014) 23: 63. https://doi.org/10.1007/s00580-012-1571-x

9- Davoodian,N et al “Effects of Two Amino Acids on Motion Parameters and Enzymatic Antioxidant Activity of Freeze-Thawed Stallion Spermatozoa”  Journal of Equine Veterinary Science Volume 59, December 2017, Pages 49-56 https://doi.org/10.1016/j.jevs.2017.09.007

10-Taghilou,P  et al “Effects of supplementation of the Tris-egg yolk extender with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on frozen-thawed ram semen characteristics” Small Ruminant Research Volume 155, October 2017, Pages 1-5 https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.08.016

11- Amini, S et al  “Effects of supplementation of Tris-egg yolk extender with royal jelly on chilled and frozen-thawed ram semen characteristics” Cryobiology Volume 88, June 2019, Pages 75-80 https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2019.03.008

12- Zarei ,M et al “Egg yolk enriched with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) improves the shelf life of ram semen in liquid storage” Small Ruminant Research Volume 166, September 2018, Pages 87-92 https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2018.05.002

13- Kamali ,  K et al “Effects of Electromagnetic Waves Emitted from 3G+Wi-Fi Modems on Human Semen Analysis” Urologia 2017; 84 (4): 209-214 https://doi.org/10.5301/uj.5000269

۱۴ – صدیقه محمدی و همکاران “اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی” نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران ، جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۷ صفحات ۲۸۷ الی ۲۹۶ DOI: 10.22067/ijasr.v10i2.61116

۱۵ – حکیمه اکبری  و همکاران “ بررسی نقش پارامترهای اسپرمی و اختلالات کروماتین اسپرم با ناباروری توسط   CASA و تست تفرق کروماتین “ (پژوهش درپزشکی )مجله پژوهشی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی  دوره  ۳۶ ، شماره ۴، زمستان  ۱۳۹۱ ،صفحات ۱ تا ۱۷۹  http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1090-fa.pdf