کیت Sperm Chromatin Maturation Assay

آنالیز روتین منی اولین روش در ارزیابی وضعیت باروری مردان می باشد. این ارزیابی اطلاعات مفیدی را راجع به تعداد،حرکت ،مورفولوژی،میزان زنده بودن اسپرم ها،عملکرد گنادها و انزال در اختیار قرار می دهد.

این ارزیابی اطلاعاتی راجع به یکی از مهمترین پارامترها یعنی بلوغ کروماتین اسپرم که برای قدرت باروری اسپرم و رشد جنین ضروری می باشد در اختیار قرار نمی دهد.

نسبت اسپرم های با تراکم کروماتین غیر طبیعی در انزال میتواند به عنوان یک فاکتور پیش گویی کننده در ارزیابی باروری مردان و میزان احتمال حاملکی مد نظر قرار گیرد.درروند اسپرمیوژنز هسته اسپرم به طور کامل سازماندهی مجدد می گردد که منجر به تراکم کروماتین آن می گردد. این تراکم در اثر جایگزین شدن هیستون ها بوسیله پروتئین های انتقالی و سپس بوسیله پروتامین ها ایجاد می گردد. اختلال در بلوغ کروماتین اسپرم می تواند سبب آسیب پذیری DNA و مستعد نمودن آن برای شکست یا دناتوره شدن گردد که اغلب با ناباروری و کاهش قدرت باروری مردان در ارتباط است. بنابراین ارزیابی بلوغ کرو ماتین اسپرم در کنار آنالیز روتین مایع منی می تواند سبب بهبود و تکمیل ارزیابی باروری مردان شود.روش های مختلفی جهت این ارزیابی وجود دارد ولی برخی از آنها از دقت لازم برخوردار نبوده و یا برخی به دلیل نیاز به تجهیزات خاص و گران قیمت ، امکان انجام آن در تمامی مراکز وجود ندارد. ولی روش مورد استفاده در کیت SCMA KIT در عین سهولت انجام و عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت از دقت و صحت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

تمایل اتصال DNA به مواد فلوروکروم و مواد رنگی در کروماتین اسپرم نرمال ، تقریبا 5 برابر کمتر از کروماتین اسپرماتید های گرد میباشد.این کاهش به دلیل ساختار بسیار متراکم و مستحکم مولکول DNA اسپرم بالغ بوده که موجب عدم دسترسی لیگاندهای رنگی و فلوئورسانس به شیار اصلی موجود در DNA کروماتین اسپرم می شود. رنگ آتیلین بلو یکی از رنگ هایی است که باعث تمایز بین هیستون های بازی غنی از لیزین اسپرم های نابالغ و پروتامین های غنی از سیستئین و آرژنین در اسپرم بالغ می گردد. پروتئین های هیستون حاوی تعداد زیادی از اسید آمینه لیزین بوده که به رنگ اسیدی آنیلین بلو متصل شده و در نتیجه اسپرم نابالغ به رنگ آبی مشاهده می گردد. جایگزینی هیستون ها با پروتامین ها در اسپرم بالغ منجر به عدم اتصال رنگ آنیلین بلو به اسید آمینه آرژین و سیستئین موجود در پروتامین گردیده و متعاقبا عدم رنگ آمیزی اسپرم های دارای کروماتین بالغ بوسیله این روش می گردد.

SCMA
Sperm Chromatin Maturation kit result