الکتروفورز لیپو پروتئین

Ref: SRE648K
Ref: SRE648K
Ref: SRE606K
Ref: SRE606K
Ref: SRE621K
Ref: SRE621K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE648K الکتروفورز لیپو پروتئین ۶ ۶۰
SRE606K ۱۳ ۱۳۰
SRE621K ۲۶ ۲۶۰

کیت الکتروفورز لیپوپروتئین جهت جداسازی لیپوپروتئین های سرم انسانی در محیط ژل اگاروز کاربرد دارد.

lipo-graphic

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند به جز محلول رنگ که باید طبق راهنما آماده شود.

آماده سازی نمونه:

سرم مستقیم تازه.

نگهداری و پایداری نمونه:

۲ روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

در محیط قلیایی چهار باند قابل تفکیک میباشند : alpha-lipoprotein ، pre-beta-lipoprotein ، beta-lipoprotein و chylomicrons

اختلالات متابولیسم لیپوپروتئین ها شامل موارد گوناگونی از جمله hyperlipoproteinimias ( که در نتیجه افزایش تولید لیپو پروتئین ها بوجود می آید) میباشد. این بی نظمی ها مطابق با اصول فردریکسون در 5گروه اصلی با نمودار مشخص الکتروفورز طبقه بندی میشوند.