الکتروفورز CK ISOENZYMES

Ref: SRE611K
Ref: SRE611K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE611K الکتروفورز CK ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰

کیت الکتروفورز ایزوآنزیم CK جهت اندازه گیری کمی و کیفی ایزو آنزیم CK با استفاده از الکتروفورز در محیط ژل آگاروز طراحی شده است.

CK-graphic

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند. تنها the NBT must be reconstituted with 1,6 ml of Substrate.

آماده سازی نمونه:

نمونه سرم تازه و مستقیم.

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم تازه. در صورت نیاز ۱ هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

مهمترین استفاده این ایزوآنزیم در تشخیص مشکلات قلبی است جائیکه CK-MB بعد از گذشت 4 تا 6 ساعت بعد از حمله قلبی در سرم ظاهر شده و در فاصله 18 تا 24 ساعت به اوج میرسد . این ایزو آنزیم بعد از 72 ساعت از بین میرود.

این تست بصورت کاملا اتوماتیک در دستگاههای G26 و Pretty قابل انجام است