الکتروفورز LDH ISOENZYMES

Ref: SRE612K
Ref: SRE612K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE612K الکتروفورز LDH ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰

grafico_LDH

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند. تنها محلول رنگ باید با ۱.۲ میلی‌لیتر بافر بازسازی شود.

آماده سازی نمونه:

سرم مستقیم تازه.

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم تازه و مستقیم. در صورت نیاز ۲ روز در دمای ۱۵ تا ۳۰ یا ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

Lactate dehydrogenase) LDH) در تمامی بافتها و سلولهای انسانی وجود دارد که بیشترین غلظت ان در کبد ، قلب ، ماهیچه های استخوانی و کلیه میباشد.پروفایل نرمال ایزوآنزیم LDH نتیجه شکست نرمال بافت است.

کلا پنج گونه ایزوآنزیم قابل تشخیص در سرم وجود دارد .

در منحنی الکتروفورز ایزوآنزیم LDH پنج باند به ترتیب LDH1 ، LDH2، LDH3 ، LDH4،  LDH5 جدا میگردد که با توجه به انها منشا LDH قابل پیش بینی میگردد.