ایمونوفیکسیشن پنتاولنت پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده

Ref: SRE629K
Ref: SRE629K
Ref: SRE630K
Ref: SRE630K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت logo-easy-interlab-G26
SRE629K ایمونوفیکسیشن پنتاولنت پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده 6 60
SRE630K 12 120

کیتهای ایمیونوفیکسیشن پنتا ولنت جدید جهت غربالگری تشخیص وجود مونوکلونال ها در سرم و یا ادرار( به صورت تغلیظ شده) طراحی شده اند

بعد از مرحله جداسازی ( migration ) ، پروتئینهای سرم توسط آنتی سرم های پنتاولنت ، زنجیره های سنگین آنتی گاما ،آلفا،muو زنجیره های سبک آنتی کاپا و لاندا( free & Bounded) ایمونوفیکس میشود. این کیت توسط دستگاههای G26 و Pretty در کمترین زمان ممکن و کاملا اتوماتیک قابل انجام است

report-IFE-penta

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند به غیر از محلول Washing که باید طبق دستورالعمل آماده شود.

آماده سازی نمونه:

نمونه‌های سرم مستقیم.

ادرار یا CSF تغلیظ شده تا غلظت نهایی پروتئین حدود ۵ g/L

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد.

ادرار/CSF: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد