کیت‌های الکتروفورز براساس استات سلولز

مرجع شرح تعداد نمونه بر هر کاغذ تعداد تست بر هر کیت

logo-Genio

SRE186K کیت الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده ۴ ۱۹۲
SRE174K ۸ ۳۸۴
SRE188K الکتروفورز قلیایی هموگلوبین ۴ ۱۹۲
SRE176K ۸ ۳۸۴
SRE166K الکتروفورز اسیدی هموگلوبین ۴ ۹۶
SRE187K الکتروفورز لیپو پروتئین ۴ ۹۶