کیت SDS PROTEINURIA

Ref: SRE653K
Ref: SRE653K
Ref: SRE620K
Ref: SRE620K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE653K کیت SDS PROTEINURIA ۳ ۳۰
SRE620K ۷ ۷۰

کیت پروتئینهای ادرار SDS جهت طبقه بندی کیفی ادرار مستقیم ( بدون نیاز به رقیق سازی) طراحی شده است.

الکتروفورز پروتئینهای ادرار بر روی ژل SDS Agarose از قطب کاتد به آند باندهای پروتئین ادرار را بر مبنای سایز ملوکولی آنها جدا میسازد .

با استفاده از این کیت قدرت تشخیص بیماریهای گلومورولار ، توبولار و میکس بوجود آمده ، لذا میتواند بعنوان ابزار قدرتمندی در تشخیص بیماریهای کلیه به کار گرفته شود.

sds-graphic

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند.

آماده سازی نمونه:

ادرار مستقیم. ۱۰۰ میکرولیتر از ادرار را با ۲۰ میکرولیتر از رقیق‌ساز مخلوط کنید.

نگهداری و پایداری نمونه:

ادرار: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد