تجهیزات ثبت سیگنال‌های حیاتی g.tec

کمپانی gtec اتریش تولید کنندۀ تجهیزات پیشرفتۀ ثبت و آنالیز بیوپتانسیلها بصورت Real Time وتنها تولید کننده تجهیزات ثبت قابل استفاده در محیط Matlab و Simulink و LabView است .استفاده از محیط Matlab و Simulink و یا LabView ، انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ آنالیز پتانسیلهای حیاتی را بطور online ویا offline بسادگی میسر میسازد. نرم افزارهای مختلف این کمپانی امکان اعمال کلیه روشهای رایج پردازش سیگنال و استخراج و آنالیز ویژگی را بصورت Real Time و یا غیر Real Time بطور مستقل و یا در محیط Matlab و Simulink فراهم مینماید و لذا حتی کاربرانی که خود آشنایی چندانی با روشهای برنامه نویسی و پردازش سیگنال و یا روشهای شناسایی الگو ندارند نیز میتوانند بکمک این نرم افزارها پروژه های تحقیقاتی خود را بسهولت انجام دهند.از جمله مزایای ثبت و آنالیز سیگنالهای حیاتی توسط این سیستمها در مقایسه با سایر سیستمها اعتبار بین المللی داده های ثبت شده و قابلیت استناد آنها با توجه به اعتبار بین المللی سیستمها میباشد.

ساخت شرکت g.tec اتریش