تجهیزات و دستگاه‌های جانبی

تجهیزات و دستگاههای جانبی

قابلیت ۱. قابلیت ۲. قابلیت ۳

تعریف کوتاه و یک جمله‌ای از تجهیزات.


سیستم g.TRIGbox

  • سیستم تولید پالس‌های نشانه چند حالتی

بیشتر بدانید »


سیستم g.Estim

  • سیستم تحریک الکتریکی جریانی قابل برنامه‌ریزی

بیشتر بدانید »


سیستم g.STIMbox

  • سیستم ثبت و تولید پالسهای تحریک دیجیتال

بیشتر بدانید »