تجهیزات آزمایشگاههای پزشکی و تحقیقاتی

تجهیزات متنوع آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و تحقیقاتی

HFT CASA

سیستم آنالیز اسپرم اتوماتیک

آنالیز کامل دینامیکی و مورفولوژیک اسپرم انسانی و دامی

الکتروفورز دستی

قابلیت انجام مجموعه وسیعی از تستهای الکتروفورز

سیستم الکتروفورز اتوماتیک Pretty

کوچکترین سیستم تمام اتوماتیک با قابلیت انجام تمامی تستهای الکتروفورز

سیستم الکتروفورز اتوماتیک G26

کاملترین سیستم تمام اتوماتیک با قابلیت انجام تمامی تستهای الکتروفورز

میکروسکوپ اپتیکال

میکروسکوپ نوری

انواع میکروسکوپ‌های نوری شرکت ProWay با لنز‌های Infinity و Plan

کارت گروه خون

کارت گروه خون و سلامت

نرم افزار صدورکارت گروه خون BG Card و کارت سلامت