سیستم EyeLink 1000 Plus Long Range Mount

ویژگی‌های اساسی – Key Features

  • bulletFor use in MEG and MRI environments
  • bulletNon-ferromagnetic optimized design
  • bulletSupports monocular and binocular recording
  • bulletCamera-to-eye distances between 60 – 150 cm
  • bullet940 nm illuminator available for dark adapted environments
  • bullet32º x 25º tracking range
  • bulletAttaches to desktop, tripod, or other custom base

LongRangeMount

LongRangeMount_desktop

پایه‌ی نگه‌دارنده Long Range برای سیستم EyeLink 1000 Plus برای MEG و MRI و سایر کاربردهایی که نیاز به فاصله‌ی ۱۵۰ سانتی‌متری از چشم دارند طراحی شده است. این پایه ها دارای  طراحی باایجاد کمترین تداخل ( low interference )و همچنین مدل بهینه شده با استفاده از مواد  non-ferromagnetic  هستند.

پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی Long Range با یک استایل مناسب برای Desktop طراحی شده و همچنین‌دارای  بلوک رابط  سه‌پایه( tripod) میباشند.