فرم استخدام بخش فنی

دانلود فرم استخدام بخش فنی

  • لطفا پس از دانلود و  پر نمودن فرم استخدام ، به آدرس service@hooshmandfanavar.com ایمیل فرمایید
  • حتما  عکس متقاضی در محل مربوط در فرم اضافه گردد