کیت تشخیص ویتالیتی اسپرم Vitality Assay Kit

حیات اسپرم نمونه منی بوسیله تعداد اسپرم های زنده مشخص می شود. این ارزیابی در نمونه مایع منی با تعداد اسپرم دارای حرکت پیش رونده کمتر از 40% توصیه می گردد.

این تکنیک در اصل بر پایه تشخیص میان اسپرم های زنده و مرده به وسیله رنگ آمیزی ائوزین- نیگروزین می باشد. ائوزین سلولهای مرده را به رنگ قرمز در می آورد و نیگروزین یک پس زمینه تاریک رابرای ارزیابی آسان تر لام فراهم می کند.

تست ویتالیتی اسپرم
Sperm vitality test