الکتروفورز قلیایی هموگلوبین

Ref: SRE646K
Ref: SRE646K
Ref: SRE604K
Ref: SRE604K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE646K الکتروفورز قلیایی هموگلوبین ۶ ۶۰
SRE604K ۱۳ ۱۳۰

graphic1

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند.

آماده سازی نمونه:

بعد از شستشوی گلبول‌های قرمز (RBC) به ترتیب ذیل لیز می‌شوند:

۵۰ میکرولیتر از Packed Cell را با ۱۵۰ میکرولیتر از محلول لایز مخلوط کنید.

نگهداری و پایداری نمونه:

خون کامل: ۱ هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

همولیز: ۱۲ ساعت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

کیت الکتروفورز قلیایی هموگلوبین جهت جداسازی باندهای هموگلوبین نرمال (A1, A2 & F) در کنار گونه های دیگر هموگلوبین ( S , D ,C , E) بر روی ژل آگاروز طراحی شده است
جهت افتراق باند S از D و یا C از E امکان استفاده از الکتروفورز اسیدی هموگلوبین وجود دارد.

انجام تمام اتوماتیک الکتروفورز هموگلوبین در محیط قلیایی در محیط آگاروز ژل به همراه دانسیتومتری فتومتریک اطلاعات ارزشمندی از باندهای هموگلوبین در اختیار قرارمیدهد.