الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ)

Ref: SRE649K
Ref: SRE649K
Ref: SRE607K
Ref: SRE607K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE649K الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ) ۶ ۶۰
SRE607K ۱۳ ۱۳۰

interpretation

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند.

آماده سازی نمونه:

ادرار مستقیم. سرم رقیق شده ۱:۲۰.

CSF تغلیظ شده تا غلظت نهایی پروتئین ۱۰ g/L

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد.  یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد

ادرار/CSF: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد