ایمونوفیکسیشن بنس جونز

Ref: SRE652K
Ref: SRE652K
Ref: SRE625K
Ref: SRE625K
Ref: SRE626K
Ref: SRE626K
Ref: SRE640K
Ref: SRE640K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE652K ایمونوفیکسیشن بنس جونز ۱ ۱۰
SRE625K ۲ ۲۰
SRE626K ۴ ۴۰
SRE640K ۶ ۶۰

کیتهای ایمیونوفیکسیشنبنس جونز جدید جهت تشخیص کیفی ایمونولوژیکال پروتئینهای بنس – جونز و تشخیص پروتئینهای نرمال و غیرنرمال در نمونه ادرار به صورت مستقیم طراحی شده اند.

در حقیقت متد الکتروفورز بنس جونز قدرت تشخیصی و رزولوشن باندهای پروتئین با روش الکتروفورز را با تشخیص اختصاصی زنجیره ها سبک آزاد با استفاده از آنتی بادی سه گانه (GAM) جهت تشخیص زنجیره های سنگین و همچنین زنجیره های سبک kappa و Lambda به صورت آزاد و متصل (Free & bounded) تلفیق نموده است

IFE-BJ-report

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند به غیر از محلول Washing که باید طبق دستورالعمل آماده شود.

آماده سازی نمونه:

ادرار مستقیم.

نگهداری و پایداری نمونه:

ادرار: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد

از آنجا که زنجیره های سبک آزاد ایمونوگلوبین (یا همان پروتئینهای بنس جونز) از داخل سرم خون به ادرار سرایت میکند ، وجود این پروتئینها به عنوان تومورمارکر تشخیص مالتیپل میلوما در نظر گرفته میشود.

به همین دلیل تشخیص پروتئینهای بنس جونز توسط کیت ایمیونوفیکسیشن در ادرار اطلاعات بسیلر ارزشمندی برای تشخیص اولیه و پی گیری درمان این بیماری در اختیار قرار میدهد.