ایمونوفیکسیشن سرم، ادرار و CSF تغلیظ شده با رنگ Acid Violet

Ref: SRE651K
Ref: SRE651K
Ref: SRE627K
Ref: SRE627K
Ref: SRE628K
Ref: SRE628K
Ref: SRE639K
Ref: SRE639K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE651K ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
با رنگ Acid Violet
۶ ۶۰
SRE627K ۱۳ ۱۳۰
SRE628K ۲۶ ۲۶۰
SRE639K ۳۹ ۳۹۰

کیتهای جدید ایمیونوفیکسیشن برای تشخیص کمی ایمونولوژیکال اجزا منوکلونال در سرم انسانی و ادرار و CSF ( به صورت تغلیظ شده ) طراحی گردیده اند.

استفاده از محلول رنگ آمیری با حساسیت بالا (اسید وایولت) و فرمول تشدید جدید سرعت و دقت تشخیص کیت را گارانتی نموده است.با توجه به سرعت بالای دستگاه Interlab G26 و Pretty آزمایش ایمونوفیکسیشن در کمترین زمان ممکن میسر شده است

report-IFE-violetstampa-border

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند به غیر از محلول Washing که باید طبق دستورالعمل آماده شود.

آماده سازی نمونه:

نمونه‌های سرم مستقیم.

ادرار یا CSF تغلیظ شده تا غلظت نهایی پروتئین حدود ۵ g/L

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد.

ادرار/CSF: یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. یک ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد