کیت‌‌های آنالیز اسپرم

کیت‌ رنگ‌آمیزی Diff Quick

  • رنگ آمیزی سریع و با کیفیت مناسب اسپرم در کمتر از ۳ دقیقه
  • انجام آسان رنگ آمیزی فقط در ۳ مرحله ( فیکساتیو ، رنگ امیزی A و رنگ امیزی B)
  • رنگ آمیزی مورد تایید WHO

کیت Diff Quick

نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده توسط کیت Diff Quick

نمونه width =

نمونه width =

نمونه width =


کیت‌ ، کاتتر ، مواد مصرفی 
(IUI (Intrauterine insemination

  • کیت کامل IUI  متد Swim Up و Gradient
  • کاتتر ( Insemi – Form) در مدلهای متنوع با کاربردهای مختلف
  • پایداری مناسب کیت ، محلولهای آماده مصرف

iui


کیت‌ های تست عملکردی اسپرم
(SFT(Sperm functional tests

sft-dna-fragmentation-2-slide