کیت‌‌های آنالیز اسپرم

کیت‌ رنگ‌آمیزی Diff Quick

  • رنگ آمیزی سریع و با کیفیت مناسب اسپرم در کمتر از ۳ دقیقه
  • انجام آسان رنگ آمیزی فقط در ۳ مرحله ( فیکساتیو ، رنگ امیزی A و رنگ امیزی B)
  • رنگ آمیزی مورد تایید WHO

کیت Diff Quick

نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده توسط کیت Diff Quick

نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick
نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick
نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick
نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick
نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick
نمونه رنگ‌امیزی شده با کیت Diff Quick

کیت‌ ، کاتتر ، مواد مصرفی 
(IUI (Intrauterine insemination

  • کیت کامل IUI  متد Swim Up و Gradient
  • کاتتر ( Insemi – Form) در مدلهای متنوع با کاربردهای مختلف
  • پایداری مناسب کیت ، محلولهای آماده مصرف

iui


کیت‌ های تست عملکردی اسپرم
(SFT(Sperm functional tests

sft-dna-fragmentation-2-slide