کیت اندازه گیری فروکتوز سمن Semen Fructose Test

هدف از این تست اندازه گیری مقدار فروکتوزدر مایع منی انسان است.

فروکتوز در مایع منی منعکس کننده عملکرد ترشحی وزیکول سمینال است.تست فروکتوز ممکن است در ارزیابی تشخیص و مدیریت ناباروری مردان کمک کند.

غلظت فروکتوز در پلاسمای منی به تشخیص آزواسپرمی انسدادی و غیر انسدادی کمک میکند . غلظت فروکتوز در مردان با آزواسپرمی غیر انسدادی معمولا بالاتر یا برابر با مردان بارور می باشد در حالیکه  فروکتوز در مایع منی بیماران مبتلا به آزواسپرمی انسدادی معمولا وجود ندارد و یا بطور قابل توجهی کمتر از مردان بارور است.

عدم وجود فروکتوز در بیماران مبتلا به نقص در وزیکول وازدفران مادرزادی( bilateral congenital absence of the vas deferens ) نیز دیده میشود.

دستورالعمل تست فروکتوز

 

 

تست آنالیز اسپرم
تست فروکتوز سمن
semen fructose test