کیت تشخیص لوکوسیت سمن Semen LEUKO Detction Kit

بر اساس نتایج مطالعات مختلف لوکوسیتواسپرمی در 35-2 درصد مردان نابارور مشاهده مى گردد.

عفونت دستگاه تناسلی مردان، پرهیز طولانی مدت از مقاربت، روش های غیر متعارف ارتباط جنسی ، استعمال دخانیات و الکل می تواند موجب افزایش بیش از حد لکوسیت ها در مایع منى و در نتیجه لوکوسیتواسپرمی شود.

امروزه اثرات منفى لکوسیت ها بر ساختار و عملکرد اسپرم ثابت گردیده است. ازاین رو تشخیص لوکوسیتواسپرمی و درمان آن جایگاه ویژه اى در بررسی زوجین نابارور و استفاده از روش هاى کمک بارورى به خود اختصاص داده است.

اصول روش اندازه گیری لکوسیت مایع سمن :

بخش عمده لکوسیت هاى خون و مایع منى، فعالیت دفاعى خود را به واسطه فاگوسیتوز عوامل بیگانه انجام مى دهند. این لوکوسیت ها داراى آنزیم پراکسیداز بوده و بواسطه تولید رادیکال هاى آزاد عمل خود را انجام مى دهند لذا با رنگ آمیزى گرانوسیت های لوکوسیت های پلی مورفونوکلئار با تکنیک رنگ آمیزی پراکسیداز می توان لوکوسیت هاى مایع منی را شمارش نمود. این رنگ آمیزی یک روش سیتو شیمیایی، ساده و دقیق برای بررسی تعداد لوکوسیت ها در مایع منى می باشد.

LeukoSpermia test

دستورالعمل کیت لوکوسیت سمن