الکتروفورز اسیدی هموگلوبین

Ref: SRE647K
Ref: SRE647K
Ref: SRE605K
Ref: SRE605K
مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE647K الکتروفورز اسیدی هموگلوبین ۶ ۶۰
SRE605K ۱۳ ۱۳۰

Acid

آماده سازی Reagent:

تمامی‌ Reagentها آماده استفاده هستند.

آماده سازی نمونه:

بعد از شستشوی گلبول‌های قرمز (RBC) به ترتیب ذیل لیز می‌شوند:

۵۰ میکرولیتر از Packed Cell را با ۴۵۰ میکرولیتر از محلول لایز مخلوط کنید.

نگهداری و پایداری نمونه:

خون کامل: ۱ هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

همولیز: ۱۲ ساعت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

کیت اسید هموگلوبین جهت تست کیفی افتراقی باندهای نرمال و غیرنرمال و یا گونه های (Varient) هموگلوبین و تایید نوع باندهایی مانند A ، F ، S و C طراحی شده است.

این کیت عمدتا بعنوان مکمل تست الکتروفورز قلیایی جهت تایید نوع باندهای S و D و یا C به صورت کاملا اتوماتیک به کار گرفته میشود