کیت CSF ISOELECTROFOCUSING

مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE645K CSF ISOELECTROFOCUSING ۲ ۲۰
SRE622K ۶ ۶۰

کیت CSF Isoelectrofocusing جهت شناسایی زوج باندهای اولیگوکلونال (oligoclonal banding) در سرم و CSF ( مایع نخاعی ) با روش isoelectric focusing و immunoblotting طراحی شده است.

این تکنیک بعنوان متد Gold Standard برای تخمین ستنز IgG مایع نخاعی در تشخیص بیماری Multiple Sclerosis (M.S) مطرح است. در حقیقت روش ایزو الکتریک فوکوسینگ حساسترین روش تشخیص باندهای اولیگوکلونال در CSF و سرم میباشد (۰٫۰۴۰mg/dl).

این تکنیک شامل دو مرحله ایزوالکتریک فوکوسینگ روی ژل اگاروز و مرحله ایمونو بلاتینگ دستی میباشد. ایزوالکتریک فوکوسینگ روی آگاروز ژل جهت جداسازی باندهای پروتئینی مایع CSF و سرم بوده و مرحله ایمونوبلاتینگ جهت منتقل ساری پروتئین ها روی غشا از جنس پلی اکریل آمید بکار گرفته میشود

ایمونوفیکسیشن با آنتی سرم labeled anti-IgG این امکان را میدهد که تنها باندهای واقعی الیگوکلونال IgG با حساسیت زیاد تشخیص داده شوند لذا این تکنیک میتواند از مایع نخاعی (CSF) بصورت غیر تغلیظ شده استفاده کند.

Migration-patterns

آماده سازی Reagent:

برای آماده سازی Reagentها به راهنمای درون کیت مراجعه شود.

آماده سازی نمونه:

نمونه CSF مستقیم. The concentration of IgG in the paired serum samples should be adjusted to the same level of the CSF samples using distilled water.

نگهداری و پایداری نمونه:

سرم/CSF: نمونه سرم و CSF تازه. در صورت نیاز ۱ هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد. ۱ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد.