الکتروفورز هموگلوبین

Hb Electrophoresis

الکتروفورز روی استات سلولز در pH قلیایی یک شیوه‌ی ساده و مفید برای جداسازی هموگلوبین‌های طبیعی و غیرطبیعی است. شناسایی کیفی و تعیین کمی انواع مختلف هموگلوبین اجازه به آشکارسازی اختلالات هموگلوبین با اهمیت بالینی را فراهم می‌آورد. کاربردهای آزمایشگاهی