Kit one

10 تا 15 درصد از زوجین علی رغم تلاش برای بچه دار شدن قادر به داشتن فرزن از گامت های خود نبوده و به عنوان زوج نابارور شناخته میشوند که علل نیمی از موارد ناباروری به علت فاکتور مردانه میباشد.

بخش عمده ناباروری مردان با پارامترهای مختل اسپرم همراه میباشد. لذا این افراد کاندید استفاده از روشهای کمک باروری مانند IVF و ICSI بوده و ممکن است به کرات این درمان ها را تجربه کرده باشد و درمان های مکرر نیز با شکست و عدم موفقیت همراه باشد.

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت لقاح خارج از رحمی سلامت DNA و کروماتین اسپرم است . مطالعات مختلف نشان می دهند که هرچه کیفیت پارامترهای اصلی اسپرم پایین تر باشد سلامت DNA اسپرم هم با مشکلات بیشتری مواجه است .لذا با توجه به اینکه افراد دارای پارامترهای اسپرمی مختل و نیز بسیاری از موارد ناباروری با علت نامشخص کاندید استفاده از روش های لقاح خارج رحمی بوده و آسیب موجود در DNA و کروماتین اسپرم این مردان ، منجر به عدم موفقیت در درمان می گردد، لذا قبل از انتخاب روش درمانی مناسب برای زوجین با شکست های مکرر درمان ، نیاز به ارزیابی میزان شکست DNA اسپرم ( SDF ) می باشد .در بسیاری از این موارد در صورت مشخص شدن وجود آسیب در DNA اسپرم با انجام ومداخلات درمانی مناسب امکان بهبود کیفیت اسپرم فراهم می باشد.

در این آزمایش در یک بستر میکروژلی تحت تاثیر یک تیمار اسیدی، کروماتین و DNA اسپرم دناتوره می شود ، در مرحله بعد با حذف پروتئین های کروماتین ، رشته های DNA تا حد ممکن در اطراف سر اسپرم پخش میگردد که طی رنگ امیزی به صورت هاله ای در اطراف سر اسپرم قابل مشاهده است. این در حالیست که شکست DNA اسپرم منجر به عدم گسترش رشته های DNA و نیز عدم مشاهده هاله یا مشاهده هاله های خیلی کوچک در اطراف سر اسپرم می گردد.

SDFA KIT