کیت‌های الکتروفورز براساس ژل آگاروز

مرجع شرح تعداد نمونه بر هر ژل تعداد تست بر هر کیت

logo-easy-interlab-G26

SRE617K کیت الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده ۶ ۶۰
SRE600K ۱۳ ۱۳۰
SRE601K ۲۶ ۲۶۰
SRE636K ۳۹ ۳۹۰
SRE618K کیت الکتروفورز پروتئین β۱-β۲ سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده ۶ ۶۰
SRE602K ۱۳ ۱۳۰
SRE603K ۲۶ ۲۶۰
SRE637K ۳۹ ۳۹۰
SRE651K ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
با رنگ Acid Violet
۱ ۱۰
SRE627K ۲ ۲۰
SRE628K ۴ ۴۰
SRE639K ۶ ۶۰
SRE650K ایمونوفیکسیشن سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده
با رنگ Acid Blue
۱ ۱۰
SRE623K ۲ ۲۰
SRE624K ۴ ۴۰
SRE643K ۶ ۶۰
SRE629K ایمونوفیکسیشن پنتاولنت پروتئین سرم و ادرار/CSF تغلیظ شده ۶ ۶۰
SRE630K ۱۲ ۱۲۰
SRE652K ایمونوفیکسیشن بنس جونز ۱ ۱۰
SRE625K ۲ ۲۰
SRE626K ۴ ۴۰
SRE640K ۶ ۶۰
SRE649K الکتروفورز پروتئین با رزولوشن بالا (ادرار بدون تغلیظ) ۶ ۶۰
SRE607K ۱۳ ۱۳۰
SRE653K SDS PROTEINURIA ۳ ۳۰
SRE620K ۷ ۷۰
SRE646K الکتروفورز قلیایی هموگلوبین ۶ ۶۰
SRE604K ۱۳ ۱۳۰
SRE647K الکتروفورز اسیدی هموگلوبین ۶ ۶۰
SRE605K ۱۳ ۱۳۰
SRE648K الکتروفورز لیپو پروتئین ۶ ۶۰
SRE606K ۱۳ ۱۳۰
SRE621K ۲۶ ۲۶۰
SRE612K الکتروفورز LDH ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰
SRE610K الکتروفورز ALP ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰
SRE611K الکتروفورز CK ISOENZYMES ۱۳ ۱۳۰
SRE645K CSF ISOELECTROFOCUSING ۲ ۲۰
SRE622K ۶ ۶۰

توجه: کیت آنتی‌سرم برای ایمونوفیکسیشن به صورت جداگانه به فروش می‌رسد.